dilluns, 26 d’octubre de 2015

Prepara l'examen: Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

Per a preparar bé l'examen treballa força les següents preguntes:
 1. Fes una línia del temps que s'inicïi al paleolític fins a l'edat contemporània. Trobaràs informació en aquest enllaç, però pensa que han d'aparèixer els següents períodes i anys:
  1. Paleolític, mesolític, neolític, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, edat contemporània
  2. Anys: 0, 476, 711, 149, 1789 
 2. Quines són les fonts que utilitza l'historiador? 
  1. Explica-les. 
  2. Posa'n exemples.
 3. Explica detalladament les causes de la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occdient.
 4. Explica detalladament les conseqüències de la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident. Trobaràs un esquema que et pot ajudar en aquest enllaç.
 5. En quin any apareix l'Islam?
  1. Com, per on i perquè es va espandir l'Islam?
  2. Quines són les característiques principals de la religió islàmica?
 6. Dibuixa la piràmide social de la societat visigòtica
 7. Dibuixa la piràmide social de la societat musulana
 8. Preguntes breus:
  1. En quin any es fragmenta l'Imperi Romà d'Occident?
  2. Què entenem per califa?
  3. Què és l'hègira? 
  4. Què és un minaret?
 9. Situa els pobles de la teva comarca. Trobaràs informació en aquest enllaç.
 10. Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital. Trobaràs informació en aquest enllaç.
 11. Situa en el mpa els països i capitals d'Europa occidental. Trobaràs informació en aquest enllaç.