diumenge, 3 d’abril del 2016

GEOGRAFIA (02)


TIPUS DE MAPES
 • Topogràfics: representen, detalladament, un espai geogràfic, amb informació dels fets físics i humans.

  
 • Temàtics: són mapes que proporcionen informació sobre un aspecte concret: població, climes, recursos energètics, àrees turístiques, botànica...
 
 
RESPON:
1.- Tracten la mateixa temàtica els mapes anteriors?
2,. Quines diferències hi ha entre ells?
3.- Què hi falta a cadascun dels mapes?
4.- Amb quin dels dos mapes et quedaries? Raona la resposta
5.- En relació al mapa que segueix posa-hi títol, orienta'l, digues quins topònims surten i fes la llegenda.
 
  
L'ESCALA DELS MAPES
Escala és la relació constant que hi ha entre la distància sobre el mapa i la distància real mesurada sobre el terreny representat.

Hi ha dos tipus d’escala: gràfica (una línia recta dividida en segments) i numérica (una fracció).A l’escala numèrica, com més petit és el denominador més gran és l’escala. És a dir, un mapa d’escala gran (amb denominador petit) serveix per a representar espais petits i dóna molta información, i un mapa d’escala petita (amb denominador gran) serveix per a representar espais grans i dóna poca informació.
 • Mapes d’escala petita, superiors a 1:10.000.000. S’utilitzen per representar grans porcions de la Terra, com continents.
 • Mapes d’escala mitjana, compresos entre 1:10.000.000 i 1:100.000. S’utilitzen per representar porcions mitjanes de la Terra, com països i regions.
 • Mapes d’escala gran, inferiors a 1:100.000. Representen poc espai territorial, però els accidents representats hi són indicats amb molt de detall. Per exemple el Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:25.000 o 1:50.000.

TREBALLAR AMB ELS MAPES TOPOGRÀFICS
Els elements representats són:
 1. El relleu: per mitjà de corbes de nivell de color marró, que indiquen els canvis d’altura cada 10 metres (línies primes) i 50 metres (línia més gruixuda), i de puntets o triangles per indicar l’altitud.
 2. Les aigües: per mitjà de línies o taques de color blau, per mars, llacs, rius (línies contínues), torrents (línies discontínues) o pous.
 3. Els usos del sòl: per mitjà de colors i petits signes, per indicar la vegetació de conreus o boscos.
 4. Les construccions: per mitjà de formes (quadrets negres o vermells pels edificis), línies per les carreteres (distints colors segons els tipus) o ferrocarrils (negre).
 5. Els noms dels llocs: per mitjà de lletres de color negre, excepte els elements hidrogràfics (color blau).
 6. L’escala: s’indica a la llegenda, on també s’explica el significat dels anteriors colors i signes.
 
COM FER UN PERFIL TOPOGRÀFIC?
A partir d'un mapa topogràfic podem realitzar un exercici senzill, com un joc, que permet traçar el perfil geogràfic que ens interessi:
1r. A partir d'un mapa dibuixem una línia recta entre els dos punts que ens interessi -X i Y-, entre els quals volem dibuixar el perfil.
 
  

2n. Col·loquem un full de paper i anem marcant una ratlleta, sobre el paper, que coincideixi amb cada corba de nivell.
Fixeu-vos que el punt X està aproximadament a 660 m, aquest serà l’inici del nostre perfil. Anirem situant sobre el paper totes les corbes de nivell i elements del mapa que considerem importants (o que vulguem que apareguin en el nostre perfil).
 
3r Ens toca traspassar les dades a un eix de coordenades. A les ordenades (eix vertical) situarem les cotes de les corbes de nivell i la distància entre tots els elements que hem assenyalat a les abscisses (eix horitzontal), segons l’escala del mapa.
 
4rt. Unim tots els punt i ja tenim el perfil desitjat.
 
Informació extreta del bloc de geografia de Josep M. Bofarull -enllaç-.
 
ACTIVITAT:
1.- Us proposo fer el vostre mapa del meandre de Flix. Haureu de fer grups de màxim 4 membres. Cada grup podrà enfocar el mapa des de la temàtica que consideri. Què necessitareu? Feu una relació de material i una previsió d'aquest.
 

GEOGRAFIA (01)

Mapa de Ptolomeu (segle I dC), reeditat al 1482.

LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA: ELS MAPES.
El mapa és la representació simplificada de la superfície terrestre sobre una superfície plana.
La cartografia és la ciència que elabora els mapes.
Un bon mapa ha de tenir:
 • Títol
 • Orientació
 • Llegenda
 • Escala
 • coordenades geogràfiques
 • ToponímiaLA LATITUD I LA LONGITUD
Per a localitzar els llocs en l’espai geogràfic s’utilitza una xarxa de coordenades geogràfiques i se mesuren en latitud i longitud.
Les coordenades geogràfiques són unes línies imaginàries que es tracen sobre el mapes del globus terraqui en forma de malla, els paral·lels i meridians.

 
Els paral·lels són les línies dibuixades en paral·lel a la línia de l’Equador, que és el nº 0.
Altres paral·lels importants, més petits que l’Equador, són el Cercle Polar Àrtic i el Tròpic de Càncer  al Nord, i el Cercle Polar Antàrtic i el Tròpic de Capricorni al Sud.

 
Els meridians, que van de pol a pol, són les línies dibuixades en perpendicular al paral·lel de l’Equador, i en parl·lel al meridià que passa per Greenwich, que és el nº 0.

 
Localització exacta d’un punt de la Terra.
Per situar exactament un punt és necessari saber les seves mesures de coordenades geogràfiques: la latitud i la longitud.
La latitud és la distància angular entre un punt i el paral·lel de l’Equador. Pot ser nord (N) o sud (S).
La longitud és la distancia angular entre un punt i el meridià de Greenwich. Pot ser est  (E) o oest (O).
 
A veure com va el teu GPS!!!
1.- Localitza les coordenades geogràfiques de diferents ciutats i continents.

2.- Quines són les parts fonamentals que ha de tenir un mapa?
3.- Què és la latitud?
4.- Què és la longitud?
5.- Defineix, amb les teves paraules: topònim i llegenda