Recuperació

Recuperació dels trimestres suspesos:
  • Hi haurà recuperació de cada trimestre que consistirà en una prova escrita i la correcta presentació del dossier del trimestre seguint els criteris acordats (grapat o enquadernat, títol, índex, materials elaborats...).
Prova de recuperació de tot el curs (juny):
  • Presentació del dossier del curs
  • Prova de conceptes del curs