dilluns, 13 de juny del 2022

59.- Relleu i hidrografia de Catalunya

  1. Fes un mapa de Catalunya amb les principals serralades, serres i pics.
  2. Fes un mapa de Catalunya amb els principals rius i afluents.
  3. Explica com és el relleu de Catalunya.
  4. Assenyala els trets característics del litoral català.
  5. Quantes xarxes hidrogràfiques podem trobar a Catalunya? Digues alguns rius de cadascuna.
  6. Digues les característiques principals d'aquestes xarxes.