dissabte, 5 de juny del 2021

62 Prepara l'examen de Geografia

Per a preparar bé l'examen de geografia que farem el proper DIMARTS 8 estudia les següents preguntes:

 1. Defineix: afluent, conca hidrogràfica, cabal, delta, meandre i plana al·luvial. 
 2. Quines diferències hi ha entre el curs alt, curs mitjà i curs baix d'un riu?
 3. Fes un llistat dels usos als quals es destinen les aigües dels rius? 
 4. Raona per què no es poden formar meandres al curs alt d'un riu.
 5. Fes un llistat de les diferents causes de contaminació de les aigües i descriu-les.
 6. De quina manera les activitats agrícoles i ramaderes poden contaminar les aigües d'un aqüífer? 
 7. Enumera i explica els factors que modifiquen la temperatura terrestre i explica de quina manera influeix cadascun.
 8. Enumera i explica els factors que modifiquen les precipitacions.
 9. Saber fer i interpretar un climograma.
 10. Quins climes hi ha a Europa? 
 11. Quins climes trobem a la península ibèrica?  
 12. Quins altres països o zones del món tenen un clima semblant al de la península ibèrica? 
 13. Hi pot haver clima de muntanya  a la zona càlida? Explica-ho.  
 14. Saber fer un mapa de la península ibèrica col·locant les següents serralades (Pirineus, Muntanyes Basques, Serralada Cantàbrica, Massis Galaic, Sistema Central, Sistema Ibèric, Sistema Mediterrani Català,  Montes de Toledo, Sierra Morena, Serrada Subbètica i Serralada Penibètica) i depressions (de l'Ebre, del Guadalquivir) i la Submeseta Nord i Submeseta Sud.
 15. Saber fer un mapa de la península ibèrica col·locant els següents rius i afluents: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Xúquer, Ebre, Segre, Nervión, Nalón i Navia.
 16. Quins són els principals rius del vessant mediterràni, atlàntic i cantàbric? 
 17. Com són els rius del vessant cantàbric? Per què? Posa exemples. 
 18. Com són els rius del vessant mediterrani? Hi ha alguna excepció?
 19. Saber els països i capitals d'Europa i saber-los situar.