Avaluació

Els criteris aprovats pel departament de Geografia i història per a 1r d'ESO d'aquest curs 2016/17 són els següents:
 • 50 % Prova escrita
 • 30 % Presentació d'exercicis, treballs pràctics, dossiers...
 • 20 % Actitud (*)
   
 • (*) Aquest apartat valorarà, principalment, l’interès per l’assignatura; la participació; el respecte al professor, als companys i al material; la puntualitat a l’hora de presentar les tasques encomanades; la presentació acurada dels treballs encomanats; la utilització d’un llenguatge correcte; l’interès per dur el material necessari; l’ordre i neteja personal i del material. 
Criteris per superar el curs

 • Aprovar 2 de les 3 avaluacions, sempre i quan l’avaluació suspesa no sigui la tercera amb una nota inferior a 4 i la mitjana surti aprovada
Recuperació dels trimestres suspesos:
 • Correcta presentació del dossier del trimestre seguint els criteris acordats (grapat o enquadernat, títol, índex, materials elaborats...).
Prova de recuperació de tot el curs (setembre):
 • Presentació del dossier del curs (20%)
 • Prova de conceptes del curs (80%).
Prova per millorar nota:
 • La prova per millorar nota serà conceptual i dels tres trimestres.
 • A més, s'haurà de presentar el dossier amb les activitats realitzades durant el curs.